بله طرحی مختلف است وهنر های مختلفسنگ مالون ورقه ای