بله طرحی مختلف است وهنر های مختلفسنگ پله چمنسنگ مالون ورقه ای