سنگهای مالون لاشه ای با اجرا عالی سنگ مالون لاشه ای کوهی عالی بهترین اجرا کار عالی