سنگ مالون ورقه سفید سنگ کاری قادری سنگ مالون ورقه ای لاشه آب نما شومینه بار سنگهای کوهی سنگ سفید وقرمز ورنگ دیگرسنگ مالون سنگهای کوهی ورقه ایسنگ مالون ورقه ای لاشه آب نما شومینه بار بیکیو و غیره سنگ مالون ورقه ای لاشه سنگ مالون ورقه ای لاشه