بله طرحی مختلف است وهنر های مختلفسنگ کاری کف فرزی سنگهای آنتیک قیمت خیلی خوب